Label

„ЦАПК Прогрес Груп“ АД и „УВК Прогрес“ ООД изпълняват проект по ОП „Развитие на човешки ресурси“ 2014-2020

Публикувано на 28.2.2020 г. 0:00:00


На 14.02.2020 г. беше сключен Административен договор между Министерството на труда и социалната политика и „ЦАПК Прогрес Груп“ АД за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в максимален размер до 58 828 лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020, приоритетна ос 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“, процедура BG05MOP001-1.057 „УМЕНИЯ“ за изпълнение на проект BG05MOP001-1.057-0154 „Подобряване на специфичните умения и ключовите компетентности на служителите на „ЦАПК Прогрес Груп“ АД и на „Учебно възстановителен комплекс Прогрес“ ООД“.

Общата цел на проекта е да се повиши производителността и качеството на труда и да се създадат условия за устойчива заетост в "ЦАПК Прогрес Груп" АД и "Учебно възстановителен комплекс Прогрес" ООД, чрез включване на съответните специалисти в специфични за работното място обучения и обучения за ключова компетентност.Специфичните цели на проектното предложение са следните:

- да се даде възможност за кариерно развитие, чрез включване в специфични обучения на 22 лица, за да отговарят на изискванията на дружеството за позициите, които заемат, а именно: системни администратори, хардуерни специалисти, програмисти, преподаватели, ръководител и заместник-ръководител сектор "Информационни технологии", ръководител и заместник-ръководител сектор "Информационен инженеринг", специалисти продажби и консултанти;

- да се подобрят уменията на част от ключовите лица в компанията

- обучение на други 22 лица, които са сравнително по-ниско квалифицирани служители по ключова компетентност "Дигитална компетентност", което ще повиши тяхната ефективност при изпълнение на служебните им задължения.

- да се повиши мотивацията и увереността на обучаваните лица, които като резултат на преминатите обучения да могат по- пълноценно да развият и покажат своя потенциал.

Целите на проекта напълно съответстват на целите на процедурата за повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. „ЦАПК Прогрес Груп“ АД и „УВК Прогрес“ ООД изпълняват проект по ОП „Развитие на човешки ресурси“ 2014-2020

← НАЗАД